Inför-GDPR-kompass-beskärd

GDPR

BIAB Larm - Extern integritetspolicy

Datum för ikraftträdande: 2018-05-25

Senast uppdaterad: 2018-10-16

1 INLEDNING

Denna policy beskriver hur BIAB Larm AB (fortsättningsvis ”BIAB Larm” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till kunder (potentiella och befintliga), leverantörer och samarbetsbolag.

BIAB Larm har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:

Organisationsnummer: 556310-8223

Adress: Sadelmakarvägen 9, 146 33 Tullinge

Telefon: 08-578 980 00

Hemsida: www.biablarm.se

Frågor och synpunkter angående denna policy eller BIAB Larms behandling av personuppgifter ställs till BIAB Larm genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår GDPR-ansvarige:

Namn: Tony Wallenius

Telefon: 08-578 980 55

E-post: tony.wallenius@biablarm.se

BIAB Larm strävar efter och värnar om individers integritet vad gäller hur BIAB Larms medarbetare hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, det vill säga fram till den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell lagstiftning, som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi vill försäkra oss om att du är medveten om vilken typ av information som vi samlar in eller erhåller från dig och hur denna information används samt hur vi skyddar den.

Denna externa integritetspolicy (”Policy”) förklarar bland annat hur och varför BIAB Larm samlar in och hanterar personuppgifter avseende sina potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetsbolag (fortsättningsvis hänvisas personerna vars personuppgifter behandlas enligt denna policy även till som ”du”, ”dig” och ”ni”) och för vilka ändamål vi samlar in och använder informationen. Den beskriver också dina rättigheter gentemot BIAB Larm och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du som läsare av denna Policy behöver endast läsa den del av avsnitt 2-4 nedan som hänvisar till den kategori av registrerade som du tillhör.

2 VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

2.1 Allmänt

Personuppgifter är all den information som, direkt eller indirekt, kan användas för att identifiera en levande fysisk person.

2.2 Kunder

Om du valt att anlita BIAB Larm för utförande av någon av BIAB Larms tjänster kommer BIAB Larm behandla följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kund till BIAB Larm:

i. Kontaktuppgifter så som namn, adress, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress,

ii. personlig information såsom personnummer,

iii. annan information hänförlig till kundavtalet ingått med BIAB Larm så som kundnummer till biablarm, kundnummer till tidigare larmleverantör och panel-ID till installerat larm.

2.3 Potentiella kunder

BIAB Larm behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är potentiell kund till BIAB Larm:

i. Kontaktuppgifter så som namn, adress samt mobilnummer och/eller telefonnummer.

2.4 Samarbetsbolag

BIAB Larm behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd hos något av BIAB Larms samarbetsbolag:

i. Kontaktuppgifter så som namn mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress.

2.5 Leverantörer

BIAB Larm behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson hos någon av BIAB Larms leverantörer

i. Kontaktuppgifter så som namn, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress.

3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Allmänt

BIAB Larm har för respektive kategori av registrerade olika ändamål med behandlingen av insamlade personuppgifter.

3.2 Kunder

BIAB Larm behandlar personuppgifter hänförbara till dig för följande ändamål:

i. För att kunna tillhandahålla och administrera den av kunden köpta tjänsten, vilket bl.a. innefattar att kontakta kund för information av inkommet larm eller för att boka avtalat kontroll av larm,

ii. för att kunna administrera kundens eventuella ånger av köp,

iii. för att kunna skicka specialerbjudanden i marknadsföringssyfte,

iv. för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig, och

v. för att fullfölja de skyldigheter vi har enligt lag.

3.3 Potentiella kunder

BIAB Larm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som potentiell kund för följande ändamål:

i. för att kunna skicka specialerbjudanden till dig i marknadsföringssyfte,

ii. för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig och

iii. för att kunna boka in ett initialt möte för konsultation avseende BIAB Larms tjänster.

3.4 Samarbetsbolag

BIAB Larm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd på ett samarbetsbolag till BIAB Larm för följande ändamål:

i. För att kunna genomföra det med samarbetsbolaget ingångna avtalet innefattande att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig.

3.5 Leverantörer

BIAB Larm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kontaktperson hos en till BIAB Larm leverantör för följande ändamål:

i. För att kunna genomföra det med leverantörsbolaget ingångna avtalet innefattande att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig.

4 DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR BIAB LARMS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERNA

4.1 Allmänt

BIAB Larm behandlar personuppgifter hänförliga till dig baserat på olika lagliga grunder beroende på vilken kategori av registrerad du tillhör. Laglig grund för behandling av personuppgifter avseende respektive kategori av registrerade framgår nedan.

4.2 Kunder

4.2.1 Fullgörande av avtal

BIAB Larm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kund hos BIAB Larm för att kunna fullfölja det med dig ingångna köp-, eller tjänsteavtalet.

4.2.2 Rättslig förpliktelse

BIAB Larm kan behandla dina personuppgifter för ändamålet att efterfölja säkerhetsstandarder och andra rättsliga förpliktelser baserat på att sådant BIAB Larm måste efterfölja de rättsliga förpliktelser BIAB Larm är föremål för.

4.3 Potentiella kunder

4.3.1 Intresseavvägning

BIAB Larm behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning enligt vilken BIAB Larms legitima och berättigade intresse består i att kunna marknadsföra sin verksamhet till dig som potentiell kund.

4.4 Leverantörer

4.4.1 Intresseavvägning

BIAB Larm behandlar dina personuppgifter som kontaktperson hos leverantör till BIAB Larm baserat på en intresseavvägning enligt vilken BIAB Larms berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med leverantören till vilken du är kontaktperson.

4.5 Samarbetsbolag

4.5.1 Intresseavvägning

BIAB Larm behandlar personuppgifter för dig som är kontaktperson hos ett samarbetsbolag till BIAB Larm baserat på en intresseavvägning enligt vilken BIAB Larms berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med det samarbetsbolag för vilket du är kontaktperson.

5 HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras endast under den period som de behöver sparas för att kunna fullfölja det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in i enlighet med denna Policy. Personuppgifterna kommer därför att raderas när ändamålet för vilket personuppgifterna insamlats har uppfyllts.

Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra vid det tidigaste av följande tillfällen: (i) när du har invänt mot vår behandling och vi inte identifierat något stöd för att fortsätta den; (ii) när du lämnar din position inom företaget eller organisationen; eller (iii) när vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter upphör av en annan anledning.

6 I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN DINA PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRAS TILL ANDRA AKTÖRER?

BIAB Larm kommer inte sälja, byta eller leasa dina personuppgifter till tredje part. Dock kan BIAB Larm komma att dela dina personuppgifter med våra anförtrodda personuppgiftsbiträden för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Personuppgiftsbiträdena kan behöva tillgång till personuppgifterna för att kunna genomföra uppdraget BIAB Larm anlitat dem för, men de kommer inte få behandla eller använda personuppgifterna för annat ändamål än de som angivits i denna Policy.

Om inte annan information framgår specifikt med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kommer BIAB Larm inte överföra dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES.

Personuppgifter kan även komma att lämnas från BIAB Larm för att uppfylla de lagliga skyldigheter eller andra krav ställda av myndigheter för att kunna säkerställa att BIAB Larm uppfyller de lagkrav som ställs på dem och för att

kunna upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

7 SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att du alltid ska känna dig trygg i att tillhandahålla dina personuppgifter till BIAB Larm. Vi har implementerat en stor mängd säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering.

BIAB Larm vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter kommer att stå i proportion till risken för skada med tanke på de skyddade uppgifternas typ. Vi har hög säkerhet på våra datorer, krypterade laptops och lösenordsskyddade mobiler.

8 DINA RÄTTIGHETER

8.1 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att uppgifterna är korrekta. Om någon uppgift skulle visa sig vara felaktiga har du rätt att få sådan uppgift rättad.

8.2 Rätt till begränsning, radering, dataportabilitet och invändning

Om särskilda omständigheter, angivna i tillämplig dataskyddslagstiftning, föreligger kan du ha rätt att kräva att BIAB Larm begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter.

Om du tillhandahållit BIAB Larm personuppgifterna har du i vissa fall rätt att få de personuppgifterna återsända till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att flytta denna information till annan användare eller personuppgiftsansvarig.

Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som endast grundar sig på en ”intresseavvägning”.

8.3 Krav och klagomål

Om du skulle utnyttja någon av dina ovan angivna rättigheter eller om du har några frågor avseende de personuppgifter som samlats in av oss eller denna Policy, tveka inte att kontakta oss och vårt dataskyddsombud/vår GDPR-ansvarige. För kontaktinformation, se avsnitt 1.

Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter eller anse att denna strider mot tillämplig lagstiftning, kontakta gärna oss genom den i punkten 1 angivna kontaktinformationen så att vi kan åtgärda de delar av vår behandling av dina personuppgifter som du är missnöjd med. Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Om vi trots detta enligt din åsikt skulle misslyckas med att agera i enlighet med denna ambition har du alltid möjligheten att vända dig med ett klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

9 HUR DU KONTAKTAR OSS

Denna Policy kommer kontinuerligt att uppdateras. När detta sker kommer det att anges och dateras på vår hemsida.

Om du har några frågor gällande denna Policy och om dina uppgifter ber vi dig att kontakta vår GDPR-ansvarige genom i avsnitt 1 ovan angiven kontaktinformation.